Bendra informacija

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1972 m. Dukstynos mikrorajone. Įstaigoje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Grupių darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val.

2022–2023 m m. įstaigos mokinių registre 2022 m. rugsėjo 1 d. – 175 ugdytiniai.

Įstaigoje dirba 50 darbuotojų, iš jų – 24 pedagogai.

Planuodami veiklą ikimokyklinio ugdymo grupėse pedagogai vadovaujasi lopšelio-darželio programa „Saulutės takučiu“, priešmokyklinėse grupėse – bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, vykdomos socialinio emocinio ugdymo(si) programos „Kimochis“ ir „Zipio draugai“.
Lopšelis-darželis priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.

Įstaiga dalyvauja Erasmus+“ programos tarptautiniame bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte ,,Mes norime pažinti savo emocijas ir jas valdyti“.

Vykdomi Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus inicijuoti projektai: „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“, kurio veiklomis siekiama didinti vaikų fizinį aktyvumą, aprūpinti ikimokyklines įstaigas sportiniu inventoriumi ir „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“, kuriuo siekiama tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę stiprinant socialinį emocinį ugdymą.  Lopšelyje-darželyje įrengtas  pojūčių  kambarys.

Įgyvendinama ŽŪM inicijuota ekologinio maitinimo programa. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vaikai maitinami ekologišku maistu.

Ugdytiniams teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba.

Įstaigoje organizuojami muzikos ir anglų kalbos užsiėmimai, kuriuos veda specialistai.

Įstaiga dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Siekiama, kad vaikai ne tik gautų šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų, kurie reikalingi visaverčiam vaikų augimui, bet ir ugdytųsi sveiko maitinimosi įpročius.

Mūsų vertybės

placeholder Vizija
Laimingo vaiko darželis – aukštos kultūros, nuolat tobulėjanti, pokyčiams atvira įstaiga, kurianti kokybiškam ugdymui(-si) palankią fizinę, socialinę ir psichologinę erdvę.
placeholder Misija
Ugdymo įstaiga – teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, grindžiamą šiuolaikine į vaiką orientuoto ugdymo filosofija, laiduojanti ugdymo(si) tęstinumą ir vaiko gerovę.

placeholder Strateginiai tikslai
Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos.

Bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas.

Bendruomenės telkimas siekiant vaiko gerovės ir ūgties.

Socialiniam emociniam ugdymui(-si) palankių erdvių kūrimas.

Sertifikatai / apdovanojimai

Mūsų draugai