Bendra informacija

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, turinti juridinio asmens teises.

Vaikų lopšelis-darželis įsteigtas 1972 m. Dukstynos mikrorajone. Įstaigoje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Grupių darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val., pailginto darbo laiko grupės – nuo 6.30 iki 18.30 val.
2023–2024 m m. įstaigos mokinių registre 2023 m. rugsėjo 1 d. – 163 ugdytiniai.
Įstaigoje dirba 50 darbuotojų, iš jų – 25 pedagogai.

Planuodami veiklą ikimokyklinio ugdymo grupėse pedagogai vadovaujasi lopšelio-darželio programa „Saulutės takučiu“, priešmokyklinėse grupėse – Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Lopšelyje-darželyje vykdomas įtraukusis ugdymas: specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai integruojami į bendrąsias grupes. Grupėse, kuriose ugdomi labai didelių SUP turintys vaikai papildomai dirba mokytojo padėjėjos darbui su SUP turinčiais vaikais. Bendradarbiaudami mokytojai, ugdytinių tėvai, pagalbos mokiniui specialistai sprendžia vaikų ugdymo(si) ir aplinkų pritaikymo klausimus. Veiksmingą įtrauktį į bendrąjį ugdymo procesą užtikrina vidiniai ištekliai – mokytojų, logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo, mokytojų padėjėjų kompetencijos.

Įstaigoje vykdomos socialinio emocinio ugdymo(si) programos „Kimochis“ ir „Zipio draugai“.
Darbuotojai dalyvauja Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje.

Įstaiga atvira naujovėms. Taikomi šiuolaikiški ugdymo metodai, inovacijos: įrengta Saulutės STEAM laboratorija, plėtojami universalaus dizaino mokymuisi ir naratyvinio žaidimo metodai, bendruomenės fizinis ir socialinis emocinis raštingumas, IKT naudojimas ir kt.
Lopšelyje-darželyje organizuojami anglų kalbos, keramikos, šokio  užsiėmimai, kuriuos veda specialistai.

Įstaiga dalyvauja Erasmus+“ programos tarptautiniame bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte „Mes norime pažinti savo emocijas ir jas valdyti“.
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kartu su partneriu – Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą „Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“, kurio veiklomis siekiama stiprinti vaikų psichinę sveikatą, emocinę gerovę, sudarant sąlygas kokybiškam emociniam ugdymui.
Įgyvendinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto inicijuoti projektai: „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“ ir „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“. Vykdant projektus įstaiga pasipildė sportiniu inventoriumi vaikų fizinio aktyvumo didinimui, įrengtas pojūčių kambarys socialinio emocinio ugdymo kokybės stiprinimui.

Įgyvendinama ŽŪM inicijuota ekologinio maitinimo programa. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vaikai maitinami ekologišku maistu.
Įstaiga dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Siekiama, kad vaikai ne tik gautų šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų, kurie reikalingi visaverčiam vaikų augimui, bet ir ugdytųsi sveiko maitinimosi įpročius.

Mūsų vertybės

placeholder Vizija
Laimingo vaiko darželis – aukštos kultūros, nuolat tobulėjanti, pokyčiams atvira įstaiga, kurianti kokybiškam ugdymui(-si) palankią fizinę, socialinę ir psichologinę erdvę.
placeholder Misija
Ugdymo įstaiga – teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, grindžiamą šiuolaikine į vaiką orientuoto ugdymo filosofija, laiduojanti ugdymo(si) tęstinumą ir vaiko gerovę.

placeholder Strateginiai tikslai
Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos.

Bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas.

Bendruomenės telkimas siekiant vaiko gerovės ir ūgties.

Socialiniam emociniam ugdymui(-si) palankių erdvių kūrimas.

Sertifikatai / apdovanojimai

Mūsų draugai