Bendra informacija

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1972 m. Dukstynos mikrorajone. Įstaigoje veikia 12 grupių: 4 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Grupių darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val., pailginto darbo laiko grupės – 6.30–7.00 val., 17.30–18.30 val.

2019–2020 m. m. įstaigos mokinių registre – 205 ugdytiniai.

Įstaigoje dirba 50 darbuotojų, iš jų – 25 pedagogai.

Planuodami veiklą ikimokyklinio ugdymo grupėse pedagogai vadovaujasi lopšelio-darželio programa „Saulutės takučiu“, priešmokyklinėse grupėse – bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, vykdomos socialinio emocinio ugdymo(si) programos „Kimochis“ ir „Zipio draugai“.
Lopšelis-darželis priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.

Ugdytiniams teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba.

Įstaigoje įgyvendinamas Nacionalinės švietimo agentūros „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ projektas: pedagogus ir tėvus konsultuoja, bendruomenei mokymus rengia psichologas.

Įstaigoje organizuojami muzikos ir anglų kalbos užsiėmimai, kuriuos veda specialistai.

Išnuomotose patalpose vyksta mokami šokių, krepšinio ir karatė užsiėmimai lopšelio-darželio vaikams.

Įstaiga dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Siekiama, kad vaikai ne tik gautų šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų, kurie reikalingi visaverčiam vaikų augimui, bet ir ugdytųsi sveiko maitinimosi įpročius.

Mūsų vertybės

placeholder Vizija
Laimingo vaiko darželis – aukštos kultūros, nuolat tobulėjanti, pokyčiams atvira įstaiga, kurianti kokybiškam ugdymui(-si) palankią fizinę, socialinę ir psichologinę erdvę.
placeholder Misija
Ugdymo įstaiga – teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, grindžiamą šiuolaikine į vaiką orientuoto ugdymo filosofija, laiduojanti ugdymo(si) tęstinumą ir vaiko gerovę.

placeholder Strateginiai tikslai
Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos.

Bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas.

Bendruomenės telkimas siekiant vaiko gerovės ir ūgties.

Socialiniam emociniam ugdymui(-si) palankių erdvių kūrimas.

Sertifikatai / apdovanojimai

Mūsų draugai