Misija

         Ugdymo įstaiga - teikianti ikimokyklinį ugdymą, grindžiamą šiuolaikine į vaiką orientuoto ugdymo filosofija, laiduojanti ugdymo(si) tęstinumą ir vaiko gerovę.

Vizija

         Laimingo vaiko darželis. Aukštos kultūros, nuolat tobulėjanti įstaiga, kurianti kokybiškam ugdymui palankią fizinę, socialinę ir psichologinę erdvę.

Veiklos prioritetai

 • Vaikų socialinis emocinis ugdymas(is), sveikatos stiprinimas.
 • Meilės tėvynei Lietuvai ugdymas(is).
 • IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas.

Tikslai

 • Sudaryti sąlygas vaikų socialinės emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimui.
 • Puoselėti lietuvių tautos papročius ir tradicijas.
 • Siekti ugdymo naujovių, taikyti IKT.

Uždaviniai

 • Kurti socialiniam emociniam ugdymui(si) palankias edukacines erdves.
 • Teikti efektyvią pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ir jų šeimoms.
 • Taikyti lietuvių liaudies tautosaką ugdymosi veikloje. Ugdyti vaikų lietuvių kalbos kalbinius gebėjimus.
 • Organizuoti etnokultūrinius, meilę tėvynei ugdančius renginius.
 • Taikyti socialinio emocinio ugdymo programas: „Kimochi", „Zipio draugai" ugdymosi veikloje.
 • Plėtoti projektinę veiklą.
 • Tobulinti vaikų gebėjimų vertinimą ugdymo procese.
 • Skatinti pedagogų tobulėjimo ir naujovių sklaidos naudojant IKT.

Mūsų draugai